همبستگی یاران مقاومت و هواداران مجاهدین خلق درشهرهای اتاوا تورنتو و ونکور با مردم ایران و محکومیت اعدام جوانان مبارز

Share

اتاوا – آکسیون ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام سراسری مردم ایران

- - 0

- - 1

ونکوور

تورنتو – آکسیون ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام سراسری مردم ایران

تورنتو - آکسیون ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام سراسری مردم ایران - ۱۳خرداد - 1

تورنتو - آکسیون ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام سراسری مردم ایران - ۱۳خرداد - 2

تورنتو - آکسیون ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام سراسری مردم ایران - ۱۳خرداد - 3

 

Share