کانادا – تورنتو : تظاهرات ایرانیان آزاده علیه نمایش انتخابابی رژیم آخوندی و حمایت از تحریم انتخابات توسط مردم ایران 

February 23, 2020 EditorM 0
Share

امروز  شنیه بیست و دوم فوریه ایرانیان آزاده در شهر تورنتو تجمع اعتراضی علیه نمایش انتخابابی رژیم دیکتاتوری آخوندی و حمایت از تحریم انتخابات توسط […]

Share