مسعود رجوی: جسارت تاریخی و خون سرخ و جوشان نسل حنیف که مظاهر آن مجاهدین «سرموضع» هستند گواه پیروزی محتوم بهاران آزادی و انقلاب دموکراتیک مردم ایران است

Share

۴خرداد

سالگرد شهادت بنیانگذاران مجاهدین

و دو تن از اعضای مرکزیت سازمان

به دستور شاه خائن توسط جلادان دیکتاتوری سلطنتی

تیرباران برزگران آزادی و انقلاب ضدسلطنتی

در سحرگاه چهارم خرداد ۱۳۵۱

پس از محاکمه در بیدادگاه نظامی مخفی

در دادرسی ارتش شاه بدون حق انتخاب وکیل

مسعود رجوی -جسارت تاریخی و خون سرخ و جوشان نسل حنیف

Share