زباله احكام (زلال احكام) سوال و جوابهاي شرعي آخوند بله درباره برجام و مبطلات آن – ببين و بخند

Share

زباله احكام (زلال احكام) سوال و جوابهاي شرعي آخوند بله درباره برجام و مبطلات آن – ببين و بخند

Share