آکسیون ایرانیان آزاده و هواداران مجاهدین و مقاومت ایران در برابر پارلمان فدرال کانادا دراتاوا روز شنبه ۲۷ اوت

August 28, 2016 Editor1 0
Share

روز ۲۷ اوت ۲۰۱۶ ایرانیان آزاده و هواداران مجاهدین و مقاومت ایران در برابر پارلمان فدرال کانادا تظاهراتی برگزار کردند. هواداران مقاومت ایران یاد 30 هزار […]

Share