فریاد اعتراض یک زن هموطن که با بچه در خیابان زندگی میکند از ظلم و ستم آخوندها به تنگ آمده است در نمایشگاه مطبوعات در تهران فریاد اعتراض سرداد

Share

روز سه‌شنبه 9آبان یک زن هموطن که از ظلم و ستم آخوندها به تنگ آمده است در نمایشگاه مطبوعات در تهران فریاد اعتراض سرداد

Share