بیست و هفتمین روز اعتصاب‌غذای زندانی سیاسی سهیل عربی

Share

به گزارش دریافتی از زندان تهران بزرگ زندانی سیاسی سهیل عربی پس از ۲۷روز اعتصاب غذا به میزان ۲۵کیلو وزن کم کرده است. با وجود وخامت حال این زندانی به دستور حاجی مرادی دادیار دژخیم این زندان از انتقال وی به بیمارستان جلوگیری می‌کند و گفته است اگر سهیل عربی بمیرد به بیمارستان اعزام نخواهد شد.

زندانی سیاسی سهیل عربی که از ۴بهمن امسال در اعتراض به انتقال وحشیانه زندانیان سیاسی آتنا دائمی و گلرخ ایرایی از اوین به زندان قرچک ورامین  دست به اعتصاب غذا زده است؛ بر ادامه اعتصاب‌غذای خود تأکید و اصرار دارد.

گفتنی است که حاجی مرادی دژخیم راساً مسئول انتقال زندانیان سیاسی گلرخ ایرایی و آتنا دائمی به زندان قرچک ورامین و انتقال سهیل عربی به زندان تهران بزرگ است.

Share