اشرفِ سه یعنی چه؟ به ما چه می گوید؟

Share

پایداری پُر شُکوه

ــ اگر مقاومت سرفراز ایران در اوج اقتداراست و پوزه ی رژیم آخوندی را به خاک مذلت مالانده است، نتیجه کوشش و مبارزه همه جانبه، جانانه، بی امان و توام با شکیبائی و پایداری او است!.
ــ بهتر از من می دانید که هیچ دری، دریچه ای و حتا روزنی به خودی خود یا بنا به تصمیمی ازغیب باز نمی شود. هر در و پنجره ای وقتی گشوده می گردد که انسان از جایش برخیزد و آن را بگشاید!.
ــ درست است که خدا هم گفته است هر کار دلش بخواهد می کند(فعّال مایشاء)، اما نگفته که می کند، برعکس، تاکید کرده است که خودمان بکنیم و نتیجه اش را ببریم:لیس للانسان الّا ما سعا!
ــ از زکریا رازی فیلسوف و شیمی دان بزرگ ایرانی پرسیدند آب چگونه از بن چاه برگستره ی زمین جاری می شود؟ پاسخ داد؛ با چرخ و دلو و گاو زورمند و اراده ی آدمی! گفتند؛ بگو اگر خدا بخواهد! پاسخ داد: خداد چنین می خواهد که من گفتم و جز این یعنی شما بر سر چاه تشنه و آب در بن چاه؛ بی قرار!.
ــ رژیم جمهوری اسلامی به خودی خود و با دعا و استغاثه به درگاهی ــ حتّا درگاه خدا ــ سَقَط (نه ساقط) نمی شود. این کارِ سترگ تنها و تنها بر عهده ی مردمی است که از صمیم جان آزادی و خیر و بزرگی برای ایرانن می خواهند!.
ــ کنفرانس سه روزه ی اشرف سه، تبلور بروز و اعتلای اراده مردم ایران برای رهائی از سلطه ی نظام ضد بشری آخوندی و تحقق آزادی و دموکراسی در ایران است. این کنفرانس همچنین مبین اراده ی ازادی خواهان جهان برای پشتیبانی از مقاومتی است که چهل سال است با تمام نیرو و با پرداخت گران ترین هزینه ها، مشعل مبارزه برای ازادی ایران را پر فروغ برافراشته است!
آری، اگر مقاومت ما در اوج اقتداراست و پوزه ی رژیم آخوندی را به خاک مذلت مالانده است، نتیجه کوشش و مبارزه همه جانبه، جانانه و بی امانِ توام با شکیبائی و پایداری او است!.
ب: سه گزینه و یک ملّت
گزینه یک: زدودن همه جانبه زباله دانی به اسم حاکمیت آخوندی!
گزینه دو: خو کردن با همین زباله دادن.
گزینه سه: تن دادن به جایگزینی زباله دانی دیگر با زباله دانِ موجود!
ــ در زندگی اجتماعی بشر، دیکتاتورها بیشترین هزینه را روی دست انسان های آزادی خواه گذاشته اند. هم اکنون نیز چنین است و در آینده نیز چنین خواهد بود اگر دیکتاتورها با غفلت آزادی خواهان رو به رو شوند و فرصت حتمی ناشی از این غفلت را به چنگ آورند.
ــ در صد و سی سال گذشته مردم ایران چند بار موفق شدند دیکتاتورها را عقب برانند و به پیله هایشان باز گردانند. اما امان از غفلت! عوارض غفلت فردی را شاید بشود به آسانی جبران کرد. جبران عوارض سهمگین غفلت جمعی بسیار دشوار و طاقت سوز است و گاهی نا ممکن.
ــ در سه نقطه از تاریخ معاصر ایران غفلت آزادی خواهان ـــ بویژه هم زمان گشتن با خیانت دشمنان داخلی و خارجی ـــ باعث ظهور دیکتاتورهای جدید شدند که عوارض و خسارت هاشان شاید در حساب نگنجد. هم مشروطه خواهان، هم مصدقی ها و هم مبارزان ضد سلطنت دچار این غفلت شدند و شد آنچه که می توانست نشود!.
ــ مقاومت ایران این بار تصمیم دارد بر این تکرار زشت و پر از درد و رنج نقطه ی پایان نهد. مقاومت ایران سر آن دارد که این چرخه ی تولید و باز تولید دیکتاتوری در ایران را بشکند و طرح آزادی، دموکراسی و پایبندی به حقوق بشر را در ایران ما محقق سازد. مقاومت ایران طی چهل سال گذشته برای تحقق این هدف ها بیشترین و بزرگ ترین هزینه ها را صمیمانه پذیرفته و مسیر را تا این نقطه هموار کرده است.
ــ اکنون زمان رویاروئی نهائی و تعیین تکلیف قطعی با نظام ضد بشر و ضد ایرانی جمهوری اسلامی است. این مقاومت در اوج شکوفائی و شکوه و با همه ی توش و توان و هزینه کردن همه ی هستی اش پیشتاز این مرحله از مبارزه است. شرط برداشتن گام آخر و رسیدن به هدف، همراهی و همگامی عموم مردم ایران با این مقاومت است.
ــ اکنون نه وقت غفلت است و نه زمان کنار کشیدن. اکنون یا باید همت مان را در هم ضرب کنیم و زباله دانی به اسم جمهوری اسلامی را برای همیشه از ایران بروبیم یا بازهم با پا پس کشیدن و دچار غفلت شدن و تنها گذاشتن مبارزان راه آزادی، با همین مزبله بمانیم یا به جای گزین شدن این مزبله با زباله دان دیگری ـــ باز هم با توطئه و خیانت دشمنان داخلی و خارجی آزادی و سربلندی ایران ـــ تن دهیم!.
تجربه ی چهل ساله ی مقاومت سربلند ایران می گوید: زدودن همه جانبه زباله دانی به اسم حاکمیت آخوندی شدنی است! آری، می توان و باید بر این جنایت عظیم علیه ایران، نقطه ی پایان نهاد!.

جمشید پیمان

Share