حمایت از قیام مردم ایران او همبستگی با دانشجویان بپا خاسته و کانونهای شورشی در کانادا- تورنتو

Share

 

 ایرانیان آزاده درتورنتو با برگزاری تجمع و تظاهرات، یاد قربانیان فاجعه هواپیمای مسافری اوکراینی ساقط شده توسط پاسداران خامنه ای وحمایت از قیام وهمبستگی با دانشجویان بپا خاسته و کانونهای شورشی در ایران را گرامی داشتند

گزارش خبری توسط شهین خبرنگار سیمای آزادی از مراسم 

 

Share