تورنتو: تظاهرات در روز شنبه هشتم فوریه درحمایت از قیام ایران برای سرنگونی رژیم و حمایت ازآلترناتیو دمکراتیک

Share

 

On the occasion of anniversary on Iran’s 1979 revolution Demonstration in support of Iran’s uprising to over throw the mullahs regime.

   Toronto Old City Hall

North East Corner of Queen St West & Bay St

Saturday February 8th at 1:30 pm

 

در استانه سرنگونی رژیم آخوندی  در تورنتو تظاهر اتی در حمایت از قیام و خواست مردم ایران برای سرنگونی رژیم وحمایت از آلترناتیو دمکراتیک بر گزار میگردد.

محل : کانادا – تورنتو  شهرداری قدیمی  واقع در ضلع  شمال شرقی  بی – کویین

زمان:  روز شنبه هشتم فوریه  ساعت 1:30 بعداز ظهر

Share