پارلمان کانادا-کنفرانس«قیام مردم ایران برای آزادی و حقوق بشر – بخش دوم

Share

در طول جلسه چند ویدئوی کوتاه از قیام مردم ایران و خواسته های آنها برای سرنگونی، فریبکاری و دروغگویی های رژیم در مورد سقوط هواپیمای اوکراینی و جدیدترین سریال دروغ پردازی و فریبکاری های انزجار آور در مورد ویروس کورونا پخش شد.

در پایان آقای شهرام گلستانه از طرف انجمن ایران دمکراتیک از تمامی سخنرانان بخاطر ارائه تحلیلهای دقیق و حمایتشان از مقاومت ایران در طول سالیان تشکر کرد.

پس از یازدید شرکت کنندگان در کنفرانس از نمایشگاه دایر شده از شهدای مقاومت -قیام و سقوط هواپیمای اکراینی شهین خبر نگار سیمای آزادی سوالاتی از آقایان رابرت تورییسلی و لینکلن بلومفیلد در مورد برنامه ۱۰ماده‌ای خانم مریم رجوی برای آینده ایران وحمایت از مردم ایران در اعتراضشان به‌خاطر حقوق اساسی، آزادی و دموکراسی، و سقوط هواپیما توسط سپاه پاسداران کرد .

گرامیداشت قربانیان هواپیمای اوکراینی ساقط شده در کانادا

گرامیداشت قربانیان هواپیمای اوکراینی ساقط شده در کانادا

گرامیداشت قربانیان هواپیمای اوکراینی ساقط شده در کانادا

 

 

Share