گردهمایی جهانی ایران آزاد همبستگی با قیام مردم ایران حمایت از کانون‌های شورشی و ارتش آزادی ۲۷ تیر ۱۳۹۹ (۱۷ ژوئیه ۲۰۲۰)

Share

 

روز جمعه۱۷ژوئیه/۲۷تیر کنفرانس اینترنتی در اشرف ۳با شرکت نمایندگان و شخصیتهای برجسته سیاسی  برگزار می شود

Share