آغاز پنجاه و ششمین سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران شنبه ۱۵شهریور ۹۹ – برابر با ۵ سپتامبر ۲۰۲۰

Share

کنفرانس آنلاین: ایران: قیام، کانونهای شورشی “کلید سرنگونی” آغاز پنجاه و ششمین سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران شنبه ۱۵شهریور ۹۹ – ۵ سپتامبر ۲۰۲۰ 

Share