مسعود رجوی: تودهنی خامنه‌ای به روحانی و سرخ‌کردن صورت خود با سیلی برای آب‌بندی نظام در برابر قیام در آستانهٔ شعبدهٔ انتخابات

Share

رود خروشان خون شهیدان در پرتو مهر تابان مقاومت و آزادی ایران ضامن پیروزی محتوم خلق ماست

مسعود رجوی

اول فروردین ۱۴۰۰

ارتش آزادیبخش ملی ایران - (شماره ۲۹) ارتش آزادیبخش ملی ایران - (شماره ۲۹) ارتش آزادیبخش ملی ایران - (شماره ۲۹)

Share