تظاهرات ایرانیان آزاده در اتاوا و تورنتو: فراخوان به حمایت از جنبش دادخواهی و محاکمه رئیسی جلاد 67

Share

 

 تظاهرات کانادا-4 تظاهرات کانادا-3

 

در ادامه کارزار جهانی جنبش دادخواهی و  فراخوان برای محاکمه رئیسی جلاد قتل عام ۶۷جمعی از ایرانیان آزاده در اتاوا در مقابل پارلمان فدرال و در تورنتو در میدان مل لستمن  تظاهرات کردند.

 

 

 

Share