ونکوور: نمایشگاه نقض حقوق بشردر ایران و دادخواهی شهیدان در کلیسای ونکوور

Share

ن

نمایشگاه نقض حقوق بشر درایران توسط یاران مقاومت در ونکوور

 

نمایشگاه حقوق بشر در ایران در کانادا-3

 

 

نمایشگاه حقوق بشر در ایران در کانادا-4

ایرانیان آزاده و یاران مقاومت در ونکوور به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در روزهای شنبه و یکشنبه 12-11 دسامبر برابر با 22 و 21 آذر ماه 1400  نمایشگاهی در مورد نقض حقوق بشر در ایران و دادخواهی از خون شهیدان در کلیسای ونکوور برگزار کردند که مورد استقبال قرار گرفت.

نمایشگاه حقوق بشر در ایران در کانادا-5

Share