حمایت ایرانیان آزاده و یاران شورشگر در اتاوا و تورنتو از قیام مردم ایران و فراخوان به محاکمه رئیسی قاتل 67

Share

روز شنبه 7 می برابر با 17 اردیبشت 1401 ایرانیان آزاده وهواداران مجاهدین خلق ایران در شهرهای اوتاوا و تورنتو تظاهرات کردند و با حمایت از خواسته مردم ایران برای سرنگونی رژ‌یم آخوندی و حمایت از کارنونهای شورشی به محاکمه هر خامنه‌ای جنایتکار و رئیسی جلاد فراخوان  دادند.

 

Ottawa-May7-3

 

 

Ottawa-May7-2

تورنتو 

Torento_2022-05-07_a

 

 

Torento_2022-05-07_c

Share