مسعود رجوی: سیلهای وحشتناک، دعاوی «دانش بنیان» خامنه‌ای را به بهای درد و رنج و خسارت عظیم ملت ایران با خود می‌برد

Share

مسعود رجوی : بازهم همگان به چشم می بینند که سیلهای وحشتناک ،دعاوی «  دانش بنیان » خامنه‌ای را به بهای درد و رنج و خسارت عظیم ملت ایران با خود می‌برد. جواب این همه آب آتش بر سرتاپای رژیم است.

Share