مسعود رجوی: دعوای مبتذل ژنتیکی و مسابقهٔ مضحک موروثی بین بچهٔ خامنه‌ای با نوهٔ رضاشاه و نوهٔ خمینی بر سر سلطنت

Share

مسعود رجوی- ۵شهریور ۱۴۰۱

دعوای مبتذل ژنتیکی و مسابقهٔ مضحک موروثی

بین بچهٔ خامنه‌ای با نوهٔ رضاشاه و نوهٔ خمینی بر سر سلطنت

در شرایطی که ”مهد علیا“ ولیعهد بعدی را هم منصوب کرده است!

اکنون نوبت نظرسنجان ”دانش‌بنیان“ است که برای شورشگران آتش بنیان

مشخص کنند که کدامیک از سه مورد بالا در ماراتن ابتذال

به خط پایان می‌رسد!

به خلیفهٔ فرتوت ارتجاع می‌گوییم که ولیعهد بیت‌العنکبوت

از ”گندم ری“ نخواهد خورد

آتش قیام خلق دودمان ولایت یزیدی را خاکستر می‌کند

پیام مسعود رجوی ۵شهریور ۱۴۰۱

Share