مسعود رجوی: خامنه‌ای باز هم نشان داد زبانی جز زبان قاطعیت و قهر و قدرت نمی‌فهمد

Share

مسعود رجوی – ۵ آذر ۱۴۰۱

خامنه‌ای باز هم نشان داد

زبانی جز زبان قاطعیت و قهر و قدرت نمی‌فهمد

وقتی خلیفهٔ ارتجاع توده‌های میلیونی مردم بپاخاسته را غافل و جاهل و مزدور می‌خواند

وقتی می‌گوید هر اغتشاشگر و هر تروریستی باید مجازات شود و در این تردیدی نیست

به زبان معکوس دیو و دد و به روشن‌ترین صورت گواهی می‌دهد حق با مقاومت ایران است

تنها راه نجـات خلـق، ارتـش آتـش و آزادی است

 

مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران -۵آذر ۱۴۰۱

Share