شهرام گلستانه : اعلام مرزبندی با مجاهدین در جلسه روز شنبه در تورنتو کانادا بیانگر چیست؟ آیا با «گذار مسالمت آمیز» می توان رژیم را سرنگون کرد؟

Share

 

ماهیت مرزبندی و اتحاد گروهها

در شرایط کنونی چه تلاش هایی برای برای انحراف قیام صورت میگیرد؟

 

Share