تورنتو: آکسیون ایرانیان آزاده و هواداران سازمان مجاهدین در همبستگی با قیام سراسری مردم ایران

Share

روز شنبه دوازدهم فروردین ماه  1402 برابر با  اول آوریل 2023 ا یرانیان آزاده و اشرف نشانان شهر تورنتو در میدان ملستمن آکسیونی به حمایت از قیام مردم ایران و تاکید بر سرخم   قدغن و مرز نه شاه و نه  شیخ با شعارهای کوبنده برگزار کردند.

-تورنتو - آکسیون ایرانیان آزاده و هواداران سازمان مجاهدین - 1

Share