پاره کردن عکس خامنه‌ای توسط زندانی سیاسی مهدی فراحی شاندیز در بیدادگاه کرج

Share

زندانی سیاسی مهدی فراحی شاندیز

 زندانی سیاسی مهدی فراحی؛ روز دوشنبه ششم شهریور 96 در اعتراض به پرونده‌سازیهای مجعول؛ در بیدادگاه کرج دست به اعتراض زد و اقدام به شکستن قاب عکس ولی‌فقیه ارتجاع و پاره کردن عکس وی کرد.

بنا‌ به گزارشهای دریافتی پس از پاره کردن عکس خامنه‌ای گردانندگان بیدادگاه رژیم در کرج با نگرانی و ترس حاضرین را بیرون کردند و اجازه ندادند ناظر ادامه وضعیت باشند.

از وضعیت این زندانی سیاسی پس از این اقدام متهورانه؛ اطلاعی در دست نیست.

دژخیمان خامنه‌ای این زندانی سیاسی را روز دوشنبه ششم شهریور برای فشار و پرونده‌سازیهای جدید به اداره اجرای احکام ۷بیدادگاه کرج منتقل کردند.

Share