مصاحبه با حمید قراچه درمورد علت تصویب قانون حذف چهار صفر از پول ملی ایران توسط مجلس

Share

مجلس رژیم قانون حذف چهار صفر را ار پول ملی ایران تصویب کرد

آقای قراچه در جواب اینکه در شرایط کنونی بحران کرونا و  وضعیت فرو پاشی اقتصادی در یک چامعه انفچاری این اقدام چه تضادی از رژیم را حل میکند کفت:

 

 

 

 

 

Share