مصاحبه بامهندس شهرام گلستانه: علت تلاش رژیم برای خروچ از انزوا و موچ چدید تبلیغی و روانی برعلیه مقاومت چیست

Share

آقای مهندس شهرام گلستانه مسئول انجمن ایران دمکراتیک در مصاحبه ای در مورد علت تلاش رژیم درخروح ار انزوا  در  بحران کرونابی چبیت؟ و علت

راهانداختن یک موج جدید تبلیغی و جنگ روانی بر علیه مقاومت چیست ؟  گفت:

Share