کانادا:ایرانیان آزاده در شهرهای تورنتو و اتاوا با برگزاری تظاهرات، خواستار آزادی زندانیان سیاسی و فراخوان به سازمان ملل برای حسابرسی قتل عام سال 67 شدند.

Share

 

                                                                                                     تورنتو

روز شنبه 22 آکست ایرانیان آزاده در شهرهای تونتو و اتاوا با برگزاری تظاهرات،  برای حمایت ازشورشگران  خواستار به محاکمه کشیدن عاملین قتل عام 

67 شدند

همبستگی با زندانیان سیاسی - کارزار جهانی ایرانیان آزاده

اوتاوا

همبستگی با زندانیان سیاسی - کارزار جهانی ایرانیان آزاده

همبستگی با زندانیان سیاسی - کارزار جهانی ایرانیان آزاده

همبستگی با زندانیان سیاسی - کارزار جهانی ایرانیان آزاده

Share