تصویب قطعنامه محکومیت نقض حقوق‌بشر در ایران در کمیته سوم ملل متحد: مریم رجوی ملل‌متحد را به تشکیل کمیته تحقیق پیرامون قتل‌عام ۶۷ و محاکمه و مجازات مسئولان آن فرامی‌خواند

November 15, 2017 jhaleh16 0
Share

اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران، ضمن استقبال از تصویب شصت و چهارمین قطعنامه محکومیت نقض حقوق‌بشر در ایران […]

Share