اعلام همبستگی کمیته کانادایی دوستان ایران دمکراتیک کانادا با بیش از ۱۰۰کمیته پارلمانی دوستان ایران آزاد با گردهمایی جهانی ایران آزاد ۲۰۲۲

July 19, 2022 EditorM 0
Share

اعلام همبستگی کمیته کانادایی دوستان ایران دمکراتیک کانادا با بیش از۱۰۰ کمیته پارلمانی دوستان ایران آزاد و سازمان‌ها، اتحادیه‌ها، سندیکاها، انجمن‌ ها از ۵ قاره […]

Share