اتاوا : تظاهرات یاران شورشگر و اشرف نشانها درروزجهانی مبارزه با اعدام

Share

ا

  روز شنبه 20 مهر ماه برابر با 20 اکتبراشراف نشانان دراتاوا  تظاهراتی در مقلبل پارلمان فدرال بحمابت از یاران شورشگر و مبارزه علیه اعدام .درروز  جهانی  .بر علیه اعدام  بر گزار کردند و یاد شجریان اسطوره آواز ایران را گرامی داشتند.

تظاهرات ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف علیه اعدام در ایران

تظاهرات ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف علیه اعدام در ایران

تظاهرات ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف علیه اعدام در ایران

تظاهرات ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف علیه اعدام در ایران

اتاوا تظاهرات

Share