روز بزرگداشت قهرمانان کانادایی در جنگ Remembrance Day

Share

سمبل همدلی و همراهی با فداکاران

 

روز ۱۱ ماه نوامبر(روز اعلام رسمی پایان جنگ جهانی اول) که آن را روز شقایق یا Poppy Day نیز می‌نامند، در واقع روزی است برای گرامیداشت یاد و

 خاطره آنان که از گذشته تا امروز جان خود را برای حفظ و دفاع از کشور کانادا فدا کرده‌اند و در آن همه کانادایی ها دقایقی به یاد این فداکاران سکوت می‌کنند

آتهایی که دردو جنگ اول (۱۹۱۸-۱۹۱۴) و دوم (۱۹۴۵-۱۹۳۹) جهانی، نبرد کرده دردیگر عرصه هایی که کانادا در آن حضور داشته است تا امروز بیش

میلیون و پانصد هزار کانادایی به خدمت ارتش در امده و از میان این عده بیش از صد هزار نفر جان چان باختند.

از یک شقایق سرخ‌رنگی که بر گوشه یقه لباس یا کناره کلاه افراد از پیر و جوان وجود دارد و دیدن این همراهی جمعی، حسی توام از احترام و همدلی در بیننده برمی‌انگیزد.

Share