گفتگو رادیو ایرآوا با حسن داعی : تقاهم نامه رژیم ایران با چین؛ آرزو یا واقعیت

Share

 

وقتی  خبر قرارداد چین وایران را شنیدید چه کردید؟ آیا این قرار داد اجرایی است ؟ وضعیت تحریمها چه نقشی در اجرایی شدن این پیمان دارد ؟   وچه کسی را خامنه ای از صندوق نمایش انتخابات بیرون خواهد کشید؟   

Share