آکسیون یاران شورشگر در تورنتو مونترال و اتاوا- رأی من سرنگونی است

Share

جمعی از ایرانیان آزاده در تورنتو مونترال و اتاوا با برگزاری آکسیون، نمایش مسخره انتخاباتی خامنه‌ای را محکوم و تحریم کردند.

مونترال

اتاوا

کانادا تحریم انتخابات-2 کانادا تحریم انتخابات-3

Share