مسعود رجوی: نهمین روز قیام – بستن خیابان در اهواز، تظاهرات در رباط کریم و میبد یزد و فعالیتهای کانونهای شورشی در حمایت از خوزستان

Share

با درود به مردم معترض و جوانان شورشگر در سراسر میهن اشغال شده، بنا بر تجربه قطع اینترنت به دستور خامنه‌ای برای دست بازداشتن در سرکوب و کشتار است. در این صورت با تمام قوا و با هر چه در توش و توان دارید به دفاع از خود برخیزید. زمان بر علیه آخوندهاست و زمین زیر پای آنها می‌لرزد. قیام را باید گسترش داد و تعمیق کرد. شهرها و مناطق بپاخاسته را تنها نگذارید. بچه‌های تهران و کرج و ساوه و قم برپا! ایران یکپارچه آتش می‌شود.

نهمین روز خیزش و اعتراضات مردم خوزستان علیه بحران بی‌آبی و وضعیت دشوار اقتصادی ادامه دارد. این خیزش در روزهای نخست از خوزستان آغاز شد، اما دامنهٔ آن به مرور به استانهای بوشهر، اصفهان و لرستان کشیده شد.

مردم دلیر این مناطق به‌رغم اعزام گله‌های نیروهای سرکوبگر در برابر این نیروها مقاومت کرده و آنها را تار و مار کردند. در جریان این درگیریها دهها تن شهید و مجروح شدند.

رژیم آخوند برای مقابله با این خیزش روزهای قبل اقدام به قطعی اینترنت در بسیاری از استانهای بپا خاسته کرده بود. اما این قیام سر بازایستادن ندارد.

قطع اینترنت امروز ۱مرداد

بر اساس منابع سازمان مجاهدین رژیم آخوندی اینترنت استان خوزستان را کاملا قطع کرده است تا مانع رسیدن اخبار خیزش مردم خوزستان بشود.

Share