نگرانی وزارت‌خارجه کانادا از کشته و مجروح کردن مردم معترض در خوزستان توسط رژیم

Share

قیام خوزستان

 

وزارت‌خارجه کانادا روز ۱مرداد درباره تیراندازی نیروهای سرکوبگر رژیم به مردم در خوزستان و کشته و مجروح شدن معترضان با نگرانی نوشت: کانادا از گزارشهای مربوط به کشته و مجروح شدن تظاهرات کنندگان در خوزستان توسط نیروهای امنیتی رژیم ایران عمیقاً نگران است. ما هم‌چنین از گزارشهای مربوط به قطعی اینترنت نگرانیم. کانادا هم‌چنان به حمایت خود از خواست مردم ایران برای حقوق بنیادین ادامه می‌دهد.

Share