کانادا – ونکوور: انتصاب رئیسی جنایتکار به منظور سرکوب و گسترش اختناق و کشتار آزادیخواهان است

Share

 

Share