کانادا : تجمع ایرانیان آزاده در شهرهای مونترال – تورنتو و اتاوا در حمایت ازاعتراضات مردم ایران و محکومیت رئیسی جلاد

Share

مونترال

 

ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت در روزهای 22-21 آگست در شهرهای مونترال تورنتو و اتاوا با برگزاری تجمعات و تظاهرات حمایت خود را از  خیزش و اعتراضات مردمی در شهرهای ایران اعلام و خواستار  محکومیت رئیسی جلاد شدند.

 

 

تظاهرات علیه نقض حقوق بشر -2 

تظاهرات علیه نقض حقوق بشر -3 

تظاهرات علیه نقض حقوق بشر -4 

تظاهرات علیه نقض حقوق بشر -5 

اتاوا

تظاهرات علیه نقض حقوق بشر -6 

تظاهرات علیه نقض حقوق بشر -7 

تظاهرات علیه نقض حقوق بشر -8 

  

Share