مسعود رجوی: داش عباسقلی صالحی به کدامین گناه پس از تحمل ۲۰سال زندان در یک حکم ناگهانی و فوری در زندان اصفهان توسط قضاییهٔ جلادان به‌دار آویخته شد؟

Share

 

پیام مسعودرجوی1

Share