مسعود رجوی : کلیه مسئولان و آمران و عاملان ترورها و جنایات های فاشیسم دینی در داخل و خارج ایران باید محاکمه شوند

Share

تصمیم رسمی دادستانی فدرال سوئیس در مورد شروع تحقیقات و رسیدگی مجدد به پرونده ترور دکتر کاظم رجوی

پیام مسعود رجوی-2

 

Share