حمید قراچه : گزارش از مراسم دومین سا لگرد کشتار قربانیان هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران ایران

Share

 

در خواست خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی برای محاکمه خامنه ای و مسئولان سپاه پاسداران و حمایت ایرانیان آزاده از خانواده قربانیان

خ

Share