مصاحبه تلویزیون ایران آزادی با شهرام گلستانه : حکم دادگاه عالی آنتاریو- چشم انداز روند پرونده قربانیان هواپیمای اوکراینی

Share

 

تلویزیون ایران آزادی طی مصاحبه ای با آقای شهرام گلستانه مسئول انجمن ایران دمکراتیک در بارها روند پرونده قربانیان هواپیمای اوکراینی –  نتیجه اولتیماتوم کشورها و واکنش خانواده های قربانیان در مقابل حرفهای اخیر رئیسی :

Share