درگذشت آقای دیوید کیلگورحامی بزرگ مقاومت و جنبش دادخواهی 67 و رئیس کمیته کانادایی دوستان ایران دمکراتیک

Share

  درگذشت آقای دیوید کیلگورحامی گرانقدر مقاومت و جنبش دادخواهی  67 قتل عام 30000 زندانی سیاسی – رئیس کمیته کانادایی دوستان ایران  دمکراتیک  و شخصیت برجسته مدافع .حقوق بشر باعث اندوه باران مقاومت در کانادا شد

Share