اعلام همبستگی کمیته کانادایی دوستان ایران دمکراتیک کانادا با بیش از ۱۰۰کمیته پارلمانی دوستان ایران آزاد با گردهمایی جهانی ایران آزاد ۲۰۲۲

Share

اعلام همبستگی کمیته کانادایی دوستان ایران دمکراتیک کانادا با بیش از۱۰۰ کمیته پارلمانی دوستان ایران آزاد و سازمان‌ها، اتحادیه‌ها، سندیکاها، انجمن‌ ها از ۵ قاره جهان با گردهمایی جهانی ایران آزاد ۲۰۲۲

اعلام همبستگی بیش از ۱۰۰کمیته پارلمانی دوستان ایران آزاد

و سازما‌نها، اتحادیه‌ها، سندیکاها، انجمن‌ها

و شخصیت‌های برجسته سیاسی، حقوقی و مذهبی از ۵قاره جهان

با گردهمایی جهانی ایران آزاد ۲۰۲۲

شرکت‌کنندگان در این گردهمایی جهانی حمایت خود را از یک ایران آزاد

و برنامه ۱۰ماده‌یی برای یک جمهوری مبتنی بر جدایی دین از دولت

برابری زن و مرد و یک ایران غیراتمی و پایان دادن به تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی

و احترام به بیانیه جهانی حقوق‌بشر و کنوانسیون‌های بین‌المللی

در مورد آزادی‌های سیاسی ابراز می‌کنند

ما از دولت‌های خود می‌خواهیم

در کنار مردم ایران و مقاومت آنها در سمت درست تاریخ بایستند

و حق آنها برای مقاومت و نیلی به آزادی را به‌رسمیت بشناسند

مردم ایران و به‌خصوص نسل جوان برای آزادی می‌جنگند

آنها ۲دیکتاتوری سرکوبگر سلطنتی و آخوندی را رد می‌کنند

Share