مسعود رجوی – ۲۲مرداد ۱۴۰۱: دربارهٴ حملهٔ فجیع به سلمان رشدی به فتوای خمینی در بهمن ۶۷ و حکم مجدد خامنه‌ای در مهر ۹۴

Share

مسعود رجوی- ۲۲مرداد ۱۴۰۱دربارهٴ حملهٔ فجیع به سلمان رشدی 

پیام مسعود رجوی ۲۲مرداد ۱۴۰۱

 

Share