مسعود رجوی: دست مریزاد به‌دانشجویان ایستاده در دانشگاه صنعتی شریف

Share

 مسعود رجوی: با درود به دانشجویان رزمنده در سراسر کشور که نقش پیشتاز را احیاء کرده و مسئولیت تاریخی خود را در قیام و انقلاب دمکراتیک ایران به‌عهده گرفته‌اند، دست مریزاد به‌دانشجویان ایستاده در دانشگاه صنعتی شریف که درخشش پایداری آنها شب را به‌روز پر فروغ دیگری برای قیام خلق تبدیل کرد. با درود مضاعف به‌مردم تهران و جوانان شورشگری که نیمه‌شب به‌یاری دانشجویان شتافتند.
        زندانهای خامنه‌ای باید مانند زندان‌های شاه گشوده شود: زندانی سیاسی و مشخصاً دانشجوی زندانی آزاد باید گردد. این خواست تمام مردم ایران است.

Share