گفتگو با محمد درویش : اهمیت تظاهرات امروز ایرانیان آزاده در مونیخ

Share

 

 

امروزدو واقعه مهم بود در ارتباط با قیام مردم ایران. یکی تظاهرات مردم زاهدان بود که با شعارهای رادیکالتر و بصورت گسترده‌تر به میدان آمده بودند و دیگری در مونیخ تظاهرات بود همزمان با کنفرانس امنیتی بین‌المللی مونیخ که هر سال برگزار می‌شود. اما این بار اتفاقات دیگری در این کنفرانس افتاده و ایرانیان آزاده در نزدیکی محل این کنفرانس به تظاهرات پرداختند.  

Share