آزادی می‌آید با می‌توان و باید – مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر درتظاهرات تورنتو

Share

 روز شنبه 29 بهمن  1401 برابر با 18 فوریه ایرانیان آزاده و شورشگر در میدان ملستمن جهت حمایت ازقیام  مردم ایران آکسیونی با شعارهای کوبنده برگزار کردند

 

یاران شورشگر

 

 

Share