مسعود رجوی- ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲:‌ جوی آب آمد و غلام (تا کشور مستقل آذربایجان جنوبی به پایتختی تبریز) ببرد!

مسعود رجوی- ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲:‌ جوی آب آمد و غلام (تا کشور مستقل آذربایجان جنوبی به پایتختی تبریز) ببرد!
مسعود رجوی- ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲:‌ جوی آب آمد و غلام (تا کشور مستقل آذربایجان جنوبی به پایتختی تبریز) ببرد!
Share
مسعود رجوی- ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲:‌ جوی آب آمد و غلام (تا کشور مستقل آذربایجان جنوبی به پایتختی تبریز) ببرد!
مسعود رجوی- ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲:‌ جوی آب آمد و غلام (تا کشور مستقل آذربایجان جنوبی به پایتختی تبریز) ببرد!
Share