تورنتو : نه شاه – نه شیخ تظاهرات یاران شورشگر بر علیه اعدام های گسترده در ایران

Share

روز شنبه هفدهم اردیبهشت 1402 برابر با هفتم می یاران شورشگر با تجمع در میدان ملستمن اعتراض خود را بر علیه حکومت  اعدامی  در ایران ابراز کردند وهمچنین با تاکید بر شعار ملی میهنی نه شاه و نه شیخ

 

 

 

Share