معرفی و پیامهای ویدیویی فرماندهان و مسئولین سازمان مجاهدین در البانی در گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس اول جولای ۲۰۱۷

Share


معرفی و پیامهای ویدیویی فرماندهان و مسئولین سازمان مجاهدین در البانی در گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس اول جولای ۲۰۱۷

Share