سیاسی و اجتماعی ایران

اعتصاب غذای یک روزه در شهرهای تورنتو ٬ اتاوا، مونترال و ونكور کانادا براي حمایت از زندانيان سياسي اعتصابي در زندان گوهردشت

August 20, 2017 Editor1 0
Share

جوامع ايرانيان باتوجه به وضعيت بسيار وخيم زندانيان سياسي اعتصابي درزندان گوهردشت ، دركشورها درحمايت از اين زندانيان يك روزاعلام اعتصاب غذا نموده اند . […]

Share
1 2 3 27