نوش داروی چینی میتواند نظام را از سرنگونی نجات بده !

Share

 

اگر تکیه به قدرت خارجی توانست رژیم شاه را نجات بده  خامنه ای هم میتواند این راه بی سرانجام را در پیش بگیره

 

Share